שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 67

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (מח.)

 

בעניין חיוב שבועת הפקדון לגבי שעבודים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. מח. "אמר רבא קרא...מיהא לא אהדריה קרא"

ב. כתובות מב. "תנן התם...להורישו לבניו"

ג. רמב"ן ב"מ מח. ד"ה כגון (עד "ולא לשלם") או במקביל ברשב"א ד"ה הא, [ריטב"א ד"ה כגון]

ד. מח. תוד"ה תשומת יד, כתובות מב: תוד"ה מאי, [ובתוס' הר"ש שם ד"ה מאי], שם מב. תוד"ה
רבי שמעון

ה. שבועות לז: "אתמר משביע עדי הקרקע...הרי שלך לפניך" (עדיף עד "ולא הכל"), וברש"י ד"ה
משום

ו. שם לב: "היו שתי כיתי עדים...קמ"ל", [ובתוד"ה (לג.) הא], ובתוס' הרא"ש (לג.) ד"ה הא

ז.גיטין לז. תוד"ה שטר, קידושין יג: "הדור יתבי...צריכא", רשב"א שם ד"ה מלוה

ח. ב"ב נ. רשב"ם ד"ה ואחת

ט. קידושין ח. "התקדשי לי במנה והניח...שקונה משכון", [תוס' ר"י הזקן שם], חידושי הר"ן ב"מ
ד: ד"ה ולענין מי, קצוה"ח עב:ב "אמנם דעת...כשמקנהו לגמרי."