שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 66

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (מו:)

 

בעניין הזהב מחייב (הרב עמיטל)

 

1. ב"מ מו: גמ' "איתמר רב ולוי...קא בעינא להו"

2. שם ריטב"א ד"ה ליישנן

3. שם ח' הר"ן ד"ה דאמר לי' ליישנן

4. רש"י על המשנה ד"ה הזהב

5. שם ריטב"א ד"ה הזהב

6. רמב"ם מכירה ו:ג-ד, כב:ב-ג וכ"מ שם

7. שו"ע חו"מ ס' ר"ט:ה-ו

8. שם סמ"ע ס"ק כ"ג, ש"ך ס"ק י"ג, קצוה"ח ס"ק ט'

9. תשובות הרשב"א ח"ג ס' ס"ה

10. מחנה אפרים הל' דשלב"ל ס' ג'

11. קצוה"ח ס' ר"ג ס"ק ד'

12. שו"ע חו"מ ס' ס' ס"ו עד והוא שקנו מידו

13. נחל יצחק ס' מ' ענף ט' " ...להתחייב בחיוב מחדש"

14. ח' רעק"א ב"מ דף מ"ח. ד"ה תוד"ה והא בעה לממשך

15. אבן האזל מכירה ו:ה