שיעור כללי / תש"ן דף מס' 65

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (מז:)

 

בעניין קניין מעות לאחר תקנת משיכה לר' יוחנן (הרב ליכטנשטיין)

 

א. מקרים חריגים שבהם מעות קונות אף לאחר התקנה:

1. מו: "הכי קאמר... רבנן"

2. מז. "אמר מר... רבנן"

3. מט: "רבי שמעון אומר... ומייתי לה"

4. חולין פג. "בארבעה פרקים... למוכר", "בארבעה... בעליה"

[5. קידושין כט. "משכו במנה... קאי"

6.גיטין נב. "חמריה דרבנא... בעלייה"]

 

ב. ב"מ מח. רש"י ד"ה קאי באבל; ריטב"א מח. ד"ה ור"ל אמר

 

ג. רמב"ם הלכות תרומות, פ"ט ה"י

 

ד. רי"ף (כח: באלפס) "ושמעינן... נשמע לרבנן"; "בעל המאור" שם, עד "לי לא נראה כן"
(לפחות), וברמב"ן במלחמות, עד "כל בעלי הוראה שחוזר בו"; או רשב"א ד"ה ולעניין פסק
הלכה

 

[ה. מח: "איתמר... לא קני ליה כוליה"]

 

ו. מט. "ההוא גברא דיהיב... הכי נמי"; [מג. "מותרין ישתמש...בים, ובתד"ה מאי; רמב"ן מט.
"ההוא גברא... מתבטל מקח"]