שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 64

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (מו.)

 

בעניין קנין מעות במקום שאין חשש שיאמר נשרפו חיטיך (הרב עמיטל)

 

א. מ"ג. תוד"ה מאי "...אין להם שמירה אלא בקרקע"

ב. מו. תוד"ה שמע

ג. גמ' מח: "אתמר ערבון...לקבולי מי שפרע לא קני לכוליה"

ד. גמ' מט: "תנא אמר ר"ש...טרח ומייתי לה"

ה. שם נמוקי יוסף וכ' הרנב"ר (עמוד ל' בדפי הרי"ף ריש ע"א)

גמ' צט. (סוף ע"א) "תניא נמי הכי...ו. שכיחת קרקע"

ז. שם נמוקי יוסף

ח. ב"ק מט. רש"י ד"ה שכירות

י. שו"ע חו"מ ס' קצ"ח ס"ה וס"ו, ש"ך ס"ק ה'

ט. רמב"ם מכירה ג:ו-ז, מ"מ כס"מ לח"מ, ושם הל' ד

י"א. שם ס' קצ"ט ס"ג

י"ב. שם ס' ר"א ס"ב, סמ"ע ס"ק ד', שם ס' ר"ט ס"ו

י"ג. פיהמ"ש מעשר שני ה:ט

י"ד. תשובות ר"עא ס' קל"ד קטע ד"ה ומה"ט

ט"ו. נתיבות ס' קצ"ח ס"ק ה'

ט"ז. שער משפט ס' קצ"ח ס"ק א'