שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 63

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (מו.)

 

בעניין הנאה בכסף (הרב ליכטנשטיין)

 

א. מו. "ת"ש כל הנעשה...מתרץ לה" [ובמקביל קידושין כח.], רש"י ד"ה כיצד [ובקידושין כח:
ד"ה כיצד], תוד"ה יש דמים, תוס' רא"ש ד"ה כיצד (עד "מחילת השור")

ב. קידושין ו: "אמר אביי המקדש במלוה...זימנא", וברש"י שם

ג. קידושין סג. "האומר לאשה...הוא"

ד. קידושין ו: "אמר רבא תן מנה...לא צריכא"

ה. ריטב"א קידושין ו: ד"ה אמר אביי

ו. קידושין ח: "התקדשי לי בככר תנהו לכלב...תיקו", רשב"א ד"ה ומסתברא "דאין דין
ערבות...פרוטה"

ז. רמב"ם אישות ה:כ"א-כ"ב

ח. קידושין ז. רש"י ד"ה וכן, רבינו חננאל באצה"ג עמ' 9 ד"ה תן, רמב"ן ד"ה הכא וד"ה וכן,
רשב"א ד"ה איתמר, ריטב"א ד"ה ערב וד"ה איתמר, רמב"ם מכירה א:ד,ו, מאירי ד"ה הי לך,
רמב"ן ב"מ מו: סוף ד"ה ויש "ולפי מה שפירשו...מעכשיו"

ט. תוס' טוך קידושין כח: ד"ה כיון

י. שו"ע חו"מ קצ:ו, ובקצוה"ח ס"ק ג' [וס"ק ד'], נתה"מ ס"ק ד', [שער משפט ס"ק ב']

י"א. קידושין ו: "אמר רבא הילך מנה...כוותיך", ובתוד"ה לבר, רמב"ם אישות ה:כד

[י"ב. קידושין מו. "בזו ובזו...קמ"ל", ובתוד"ה אימא, שם "אמר רב יוסף...קא משמע לן"]

י"ג. רמב"ן קידושין ב. ד"ה בדינר

[י"ד. רמב"ם מעילה א:ג, משנה למלך שם]