שיעור כללי / תש"ן דף מס' 62

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (מה:)

 

בעניין חיוב תשלום בדבר מסוים (הרב עמיטל)

 

מה: גמ' תני הזהב מחייב ובתוד"ה מאי

שם גמ' ומאי בכל מקום שהוא כמות שהוא וכו'

נמו"י שם, ד"ה תניא כמות שהוא

חי' ריטב"א החדשים ד"ה ליישנן

ע"ז סג. גמ' בא עליה וכו' עד ואב"א

ר"נ על הרי"ף שם עמ' 60 בסוף העמוד ומדמקשינן

קצות סי' רג ס"ק ד'

כתובות קא: גמ' "איתמר... נקנים באמירה"

שם. קב: "גופא אמר רב גידל... א"ל רבינא"

שם קב. תוד"ה אליבא בא"ד ור"ת

שם, ר"ן על הרי"ף ד"ה גמ'

קצות סי' ר"ג ס"ק ב' בשם המהרי"ט

ש"ע חו"מ סי' ס' ס"ו.