שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 61

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (מה.)

 

בעניין הניקח בכסף מעשר שני (הרב ליכטנשטיין)

 

1. דברים יד:כב-כו, ספרי "בכל אשר תאווה...קנקנה"

2. עירובין כו: המשנה...בכסף מעשר",שם כז: "בן בג בג אומר...משהחמיץ", שם "דתניא
ונתתה...ממיא איברו"

3. ב"מ מה. "ת"ש הפורט...ובצאן", תוד"ה השתא, וד"ה בכל, רשב"א ד"ה והא, ריטב"א ד"ה
שאני, תוס' רבינו פרץ ד"ה ירושלים

4. רמב"ם מעשר שני ז:ג-ד [ובמהר"י קורקוס שם]

5. מעשר שני א:ה-ז, ירושלמי שם (סמוך לסוף הפרק) "תני בן ביבי...בריחוק מקום", רמב"ם
מעשר שני ז:יד-ט"ז

6. קידושין נה: "תנו רבנן...מעשר שני", תוד"ה אין לוקחין, [ב"ק צ"ז: תוד"ה דזבין, סוכה מ:
"אחד שביעית...עדרים", תוד"ה על], ב"מ מד: תוד"ה וטבעא, ריטב"א ד"ה תנן "והא
דאמרינן...כדעת התוס"