שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 60

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (מד:)

 

בעניין טבעא ופירי ביחס לשיעור פרוטה (הרב עמיטל)

 

1. ב"מ מד: "אמר רבא האי תנא סבר דהבא טבעא..."

2. תוד"ה אחד משמנה באיסר

3. תוס' הרא"ש ד"ה אחד משמנה

4. פיה"מ לרמב"ם משנה ראשנה בקידושין בא"ד ומשקל בדינר

5. פיה"מ לרמב"ם בכורות פ' יש בכור משנה ח' "...ושמונים וארבעה גרגרים"

6. טור אבן העזר סוף ס' ל"א בשם הרמ"ה, ב"י שם בדק הבית, "אבל איכא למידק..."

7. קידושין ב. תוד"ה פרוטה

8. שם, ריטב"א ד"ה בכסף

9. שם, י"א. ד"ה מתניתין, בכסף ב"ש

10. שם, י"א: ד"ה גרסת רש"י בא"ד וכי תימא וכו'

11. אבני מלואים ס, כ"ז ס"ק א'