שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 59

 

מסכת בבא מציעא, פרק רביעי (מד.)

 

בעניין קניית דמים על ידי קניית סחורה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. מד. המשנה, וידוייק היטיב ברש"י ד"ה הזהב

ב. מה: "איתמר רב ולוי...קא בעינא להו"

ג. 1.ריטב"א מד. ד"ה הזהב, 2. מאירי ד"ה אמר המאירי

ד. רמב"ם מכירה ו:ב-ו

ה. 1. מנחות קח: "האומר אחד...על התחתונה", 2. רמב"ם מכירה כא:ט-כ

ו. 1. גיטין סה: "גניבה יוצא...את כחו", 2. תוד"ה כדי (עד "אינו מפסיד כלל"), [3. רמב"ן ד"ה
שלחו מתם, 4.ריטב"א (במהד', מוסד הרב קוק, ב"חידושים מכתב יד") "ואידך מחמרא...אצל
מעות אבודין"]

ז. רמב"ם מכירה כה:ג, ובכסף משנה שם

ח. 1. טור חו"מ ס' ר"ג , "מטבע אין קונין...ליתן תרומתן", 2. שו"ע רג:ג-ד