שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 58

 

מסכת בבא מציעא, פרק שלישי (מג.)

 

בעניין תשלומין כשעת הגזלה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ב"מ מג. "השולח יד... דמריה חסר" תוד"ה והתנן, לימא.

ב"ק סה. "גופא... בדין" [פסקי רי"ד או תוס' רי"ד על אתר]

חיי הר"ן ב"מ מג. ד"ה איתבר וריטב"א ד"ה אמר רבה.

 

ב. רמב"ם הל' גזילה ואבידה פ"ג הל' א-ב, הל' גניבה פ"א הי"ד.

 

ג. כתובות לד: "דאמר רבא... צריכא"; ריטב"א ד"ה גנב "וא"ת גנב... או שתיא"

 

ד. קצוה"ח סי' ל"ד סק"ג, ונתיבות המשפט סק"ה.

 

ה. שו"ע חו"מ סי' שנד ס"ג; סמ"ע סק"ז; קצוה"ח סק"ב.