שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 57

 

מסכת בבא מציעא, פרק שלישי (מג.)

 

בעניין הגדרת שואל (הרב ליכטנשטיין)

 

א. מג. המשנה "אמר רב הונא... הוציא".

 

ב. כח: "מה יהא... הלכה כר' טרפון" תוד"ה והוי "...ושומר שכר" שם "ועוד ראיה... דין שואל"

 

ג. בעה"מ (טו: באלפס) ד"ה הלכה, ראב"ד ("בכתוב שם", וצוטט בשטמ"ק).

ריטב"א (כט: ד"ה אמר שמואל) רא"ש פ"ג סי' כו.

רמב"ם הל' שאלה ופקדון פ"ז הל' ו-ז הל' גזלה ואבידה פי"ג הי"ז.

 

[ד. קידושין מז. "מיתיבי האומר לאשה... לא קנאו", ובתוד"ה אלא].

 

ה. פא. "ת"ר שמור לי... זה לזה".

 

ו. נדרים לא. "אמר שמואל... שהוא כנושא שכר" ובר"ן ד"ה אמר ;ב"מ פא. "אמר רפרם... כנושא
שכר" ובריטב"א ד"ה תניא.

[ב"ב פז: תוד"ה הלוקח] רמב"ם מכירה פ"ד הי"ד.

 

ז. ירושלמי שבועות פ"ח ה"א "שלש פרשיות... נשבע ויוצא"

ב"מ צד: "מנה"מ... כלים".

 

ח. שו"ע חו"מ סי' רצב ס"ז, ובנתה"מ סק"י מחנה אפרים הל' שומרים סי' כח.