שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 56

 

מסכת בבא מציעא, פרק שלישי (מא.)

 

בעניין אינו מקפיד בגזלן ובשואל שלא מדעת (הרב ליכטנשטיין)

 

א. פסחים ו: "הבודק צריך... משום מעשר".

 

ב. ב"ק קיט. המשנה, שם קיט: "ת"ר מסתתי... דקפדי הוא".

 

ג. סנהדרין כו: "גנב ניסן... לא שמיה גנב"; רמב"ם הל' עדות פ"י ה"ה.

 

ד. קידושין נב: "ההוא סרסיא... ואינה מקודשת", וברמב"ן (שם).

 

ה. ב"מ כב. "אמימר ומר זוטרא... ההוא דאמר", ובתוד"ה מר זוטרא.

 

ו. ב"מ מא. "אתמר רב ולוי... ש"מ"; תוס' ר"פ ד"ה אלמא, "לכ"נ... שיחיה" [ובמקביל בריטב"א]
גליון תוס' (בשטמ"ק) ד"ה הא לא חסרא.