שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 55

 

מסכת בבא מציעא, פרק שלישי (לו:)

 

בעניין חיוב שואל באונסין (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ב"מ צד: "השואל משלם את הכל בשלמא... תשובה".

 

ב. כתובות נו: תוד"ה הרי זו, "וא"ת והא דתנן... פטורין" [ובמקביל תוס' ר"ש, רא"ש קצוה"ח סי'
רצ"א סק"ד].

 

ג. ב"ק יא. "אמר שמואל אין שמין... ורב אסי"; ותוד"ה אין שמין [קצוה"ח סי' רצ"א סק"א]

 

ד. ב"מ לו: "אתמר פשע... הוה קימא"; רי"ף (כ. באלפס) "ואיכא מ"ד... דאם לאו פטור" ראב"ד
(הובא בנמ"י) [מקור הראב"ד בשטמ"ק צג: סוד"ה אמר לו אביי].

השגת בעל העיטור על הרי"ף (צ. באלפס) בעיקר החצי השני "אלא אי קשיא... דהאי אונסא"
[נ.ב. הגמ' המצוטטות בב"ק נמצאות בדפים נב:, וכא:]

 

ה. רמב"ן צו: ד"ה הא; רשב"א לו: ד"ה מאי טעמא, ראב"ד (שטמ"ק לו: "אני תמה... לדידך").