שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 54

 

מסכת בבא מציעא, פרק שלישי

 

בגדר חיובי שומרים (הרב עמיטל)

 

ריטב"א ד"ה מתני השוכר

רמב"ן ד"ה גמ' (שם)

ריטב"א ד"ה גמ'

כתובות לד: גמ' "אר"פ היתה פרה... היינו דר"פ" ותוד"ה אבל

רמב"ם הל' שאלה ופקדון פי"א ה"ה ובכ"מ

ב"ק יא. תוד"ה אין שמין

נמ"י ב"ק ריש פרק הגוזל "הניח להם אביהם..." (בשם הרא"ה).

ש"ך חו"מ סי' רצא ס"ק מב;

קצוה"ח סי' שמ סק"ד; סי' שמא סק"ג סי' רצא סק"א, סי' סו סק"ד, ובנתיבות ובמשובב

נתיבות.