שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 53

 

מסכת בבא מציעא, פרק שלישי (לה:)

 

בעניין היתר שוכר ושואל להשאיל ולהשכיר (הרב ליכטנשטיין)

 

א. תוספתא פ"ג ה"א (עד "רשות"); גיטין כט. המשנה ובגמ' "אם אמר... בשמאל" [ירושלמי שם];
ב"מ כט: "אמר מר השואל ס"ת...קמ"ל".

 

ב. ב"מ לו. "אתמר שומר שמסר לשומר... אחר"; תוד"ה רב רי"ף (כ. באלפס) "ואע"ג דאמר...
גזלן" רשב"א גיטין כט. ד"ה כאן.

 

ג. ב"מ עט: "ת"ר השוכר את הספינה... יתירא".

 

ד. רמב"ם הל' שכירות פ"א ה"ד, פ"ה הל' ד-ה, ובראב"ד שם הג"מ (אות כ) [ובהרחבה במרדכי סי'
רנז]. הל' מכירה פכ"ג ה"ח [יסודי, והשווה הל' שאלה ופקדון פ"א ה"ה (ריטב"א עט: "ומכאן
מביא... אי"ה)]

 

ה. שו"ע חו"מ סי' שמב; ס' שז סע' ד; סי' שטז סע' א.

 

[ו. ריטב"א לה: ד"ה והשואל "ומיהו ש"ח... ושואל"]

 

[ז. גיטין יד. "אתמר הולך מנה... כפרן"; ספר העיטור "פקדון" (ע.) "וכתב רבינו אלפס... בפ"ק
דגיטין"].