שיעור כללי / תש"ן דף מס' 52

 

מסכת בבא מציעא, פרק שלישי (לה.)

 

בעניין ועשית הישר והטוב (הרב ליכטנשטיין)

 

א. דברים ו: יח, וברש"י ורמב"ן שם.

 

ב. שמות יח: כ, ובמכילתא שם; ב"מ ל:, "והא רבי ישמעאל... הדין".

 

ג. ב"מ כד:, "רבי יהודה הוה שקיל... משורת הדין"; מרדכי שם, סי' רנ"ז, "מצא כאן וכו'... היה
עשיר".

 

ד. ב"מ קח., "אמר רב האי... בעיני ה'" (עדיף, עד "לקרקעות"); שם קח:, "לאשה... דבר מצרא"
"בעל המאור" ורמב"ן שם (סה. באלפס); [סוגיית רוניא המוזכרת בדבריהם נמצאת בב"ב ה.,
"רוניא אקיף... לצללא" וברש"י ד"ה ארבעה ותד"ה ארבעה (עד "בדין")]; "אור זרוע", ח"ד, סי'
שנ"ט, "ונראה בעיני... המחבר".

 

ה. ב"מ לה., "אמרי נהרדעי... והטוב"; תד"ה זבנה; רא"ש סי' ד' (לקראת הסוף)... והא דאמרינן...
והטוב".