שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 51

 

מסכת בבא מציעא, פרק שלישי (לד:)

 

בעניין גדר שבועה שאינו ברשותו (הרב עמיטל)

 

ריטב"א (ישנים) ד"ה שם אר"ה, וד"ה אר"ה;

ריטב"א חדשים ד"ה מי נשבע

מאירי ד"ה שבועה זו;

רמב"ן ד"ה אר"ה;

רא"ש סי', מס' שבועות.

ס' התרומות שער מט ח"א;

רמב"ם הל' שאלה ופקדון פ"ו ה"א, הל' טוען ונטען פ"ה ה"ו בהשגות, במ"מ בל"מ

ב"ק סב: תוד"ה יצאו;

ב"ק קז: גמ' "הטוען טענת אבדה..." ותוד"ה כגון

קח. גמ' "בעי ר"פ תרי חומשי..." ותוד"ה טען וד"ה וחזר.

רמב"ם פ"ד מהל' גניבה הל' ג-ה, והל' שבועות פ"ז הט"ו.

תוד"ה וליחזי (ב"מ ב:)

תוספתא ב"ק פ"ח ה"ג,

קצוה"ח סי' עג סק"ב "וכן נראה...".