שיעור כללי / תש"ן דף מס' 50

 

מסכת בבא מציעא, פרק שלישי (לד:)

 

בעניין שותף שהשאיל או שאל (הרב ליכטנשטיין)

 

א. שאל מן השותפין - רש"י ד"ה ושילם; מאירי "שאל מן השותפין... אם לאו"

 

[ב. בעניין מעמד שותפין בכלל:

1. תרומות פ"ג מ"ג; ירושלמי תרומות פ"א הל' א' "אתם פרט לשותפין... למעשה" (ובר"ש
ריש תרומות); תמורה יג. "ואין תרומה... השני תרומה", וברש"י ד"ה אין ותוד"ה רבי עקיבא.

2. חולין קלה. "אלא צאנך למאי אתא... אלא ש"מ בתרומה נמי פוטר"]

ג. שותפין שנתחייבו יחד - ירושלמי שבועות פ"ה הל' א' "וכחש בעמיתו... על שוה פרוטה";
רי"ף שבועות (טז: באלפס) "ירושלמי וכחש ... זה לזה הם"; חי' הרמב"ן שבועות בין פ"ה לפ"ו
(מבאר הירושלמי הנ"ל ואף משוה לסוגיה בבבלי); שבועות לז. "אלמא קסבר רבה... סיפא נמי
כפירת דברים"; רמב"ן ב"מ לד: ד"ה שותפין ששאלו; רשב"א שם ד"ה שותפין, אבל (יסודי);
רמב"ם, הל' מלוה ולוה, פכ"ה הל' ט'-י' [ובראב"ד שם]; ["ספר התרומות" שער מ"ד ח"א
(מסכם)]; ר"ן על הרי"ף בשבועות שם (מסכם רוב הנ"ל).

 

[ד. ב"ב קז. "איתמר אחין שחלקו... מהן", ובתד"ה ובא וברשב"א שם]

 

* השיעור יתמקד בעניין סעיף ג' דלעיל.