שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 49

 

מסכת בבא מציעא, פרק שלישי (לד:)

 

בעניין המקבל בפני ב"ד וחוזר בו (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ב"ב קכז: "האומר לחבירו... חכמים" ; סנהדרין כד. "אמר לו...כלום".

שבועות לט. "אם אמר...מיד"

 

ב. תוס': ב"מ לד: ד"ה וחזר (ב"ב קכח. ד"ה הכי) שבועות לט. ד"ה אם "ועוד דשוב..." ספר הישר
לר"ת סי' תרס.

 

ג. ר"י מגאש ב"ב (שם) "ואחר גמר.דין דהכא...קמא", רמב"ן ד"ה הכי ("...ולא דקדק בכך").

[יד-רמה (שם) או סנהדרין כד: ד"ה איבעיא, ראב"ן שבועות ד"ה אם אמר ("...משטה אני בך")]

 

ד. רמב"ם: הל' סנהדרין פ"ז הל' ב-ו [מאירי סנהדרין כד: ד"ה גמר דין ("...ונתן לזה יכול לחזור")]

 

ה. ב"מ צד. "תנא ומתנה...נפשיה" כתובות קב: "גופא...להדדי".