שיעור כללי / תש"ן דף מס' 48

 

מסכת בבא מציעא, פרק שלישי (לג:)

 

בעניין הקנאת כפל לשומר בשמירה בבעלים (הרב עמיטל)

 

הראשונים על אתר בענין שילם בדאיכא עדים שנגדה.

ירושלמי ריש פרקין

ב"ק ק"ח., גמ' תבואהו בעלים וכו'.

רמב"ם פ' שכירות פ"ב ה"ג ובהשגות הראב"ד שם רמב"ם, שם, פ"א פ"ד

רמב"ם פ"ד הל' שאלה ופקדון ה"ח.

רמב"ם פ"ה מה' טוען ונטען ה"ו ובהשגות ומל"מ שם,

לקמן מ"א ע"ב גמ' רבא אמר וכו'.

לקמן מ"ב עא' תוד"ה אמר, עד משלם כפל בעלים.

ב"ק נ"ז ע"ב תוד"ה נמצא,

שם, שיטה מקובצת ד"ה נמצא בשם הר"א מגרמישא

קצות סי' רצ"א ס"ק י"ח וסי' שמ"ו ס"ק א'

נתיבות סי' רצ"א דק' ל"ד וסי' ש"א ס"ק א.

שך סי' ס"ו ס"ק קכ"ו בא"ד ונ"ל שזה דעת הרמב"ם...

עד אינש דעלמא.

תשובות הרשב"א ח"א סי' תתקנ"ב.

דרוש וחדוש לרע"א דף ל"ג ד"ה ואולם בשמירה בבעלים.