שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 47

 

מסכת בבא מציעא, פרק שלישי (לג:)

 

בעניין שיטת הירושלמי בהקנאת כפל לשומר (הרב עמיטל)

 

רמב"ן ד"ה מתני

רשב"א ד"ה הא דנקט

ריטב"א ד"ה שלם

רמב"ם הל' שאלה ופקדון פ"ח ה"א

ירושלמי פ"ג ה"א

לה. "ההוא גברא..."

רשב"א (שם) ד"ה לימא

גיטין מג: תוד"ה מי

גיטין סו. תוד"ה דמי

קצוה"ח סי' רצ"ה סק"ד.