שיעור כללי / תש"ן דף מס' 46

 

מסכת בבא מציעא, פרק שלישי (לג:)

 

בעניין הקנאת פקדון לשומר (הרב ליכטנשטיין)

 

א. לג:, מתקיף לה... דקיימא באגם, וברבינו חננאל שם.

 

ב. ב"ב פה., תא-שמע ארבע... את מקומן; רשב"ם, ד"ה קנה לוקה;

ריטב"א, ד"ה והא דאמרינן; רמב"ם, פ"ד הלכות מכירה ה"ו;

נימוקי יוסף (מב: באלפס) מידה רביעית... ולא מדד קנה.

 

ג. רמב"ם, פ"ה הלכות מכירה הלכה יא; פ"ג הלכות זכיה ומתנה הל"ב.

 

ד. ב"מ סה:, הלוהו על שדהו... ע"פ חכמים.

 

ה. ב"ב קו:, תניא ר' יוסי אומר... להדדי.