שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 45

 

מסכת בבא מציעא, פרק שלישי (לג:)

 

בעניין תשלומי כפל (הרב ליכטנשטיין)

 

א. שמות כב ו-ז רש"י רמב"ן.

 

ב. ב"ק סב: (סוף המשנה) סט: "ור' יוחנן... שאינו ברשותו".

סז: תוד"ה אין ושטמ"ק; עד: סוף המשנה והגמ' עליה עו. "אמרי... וגנב מבית האיש" ראב"ד
(שם)

 

ג. ירושלמי שבועות פ"ח ה"א "תני וגנב... כמי שהוא עליו".

 

ד. ריטב"א (ישנים) ב"מ לג: ד"ה שם תוספת ראב"ד בשטמ"ק לד. ד"ה נעשה.

 

ה. רמב"ם הל' גניבה פ"א ה"ג, הי"ז; הל' גזילה פ"א ה"ג-ד.

 

ו. ב"ק ע. "אמרי נהרדעי... אבל לא כפריה כתבינן"; תוד"ה לא, ראב"ן סי' עט "...לאו גזולין הן".

 

[ז. בכורות יא. "איבעי להו פדיונו לפודה... ותו לא מידי"].