שיעור כללי / תש"ן דף מס' 44

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון

 

יסודות בעניין שומרים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. שמות כ"ב, ו'-יד', וברש"י שם

 

ב. ב"מ צג. "ארבעה... ודיניהם שלשה"; צד: "תנן התם... שאין עליו תשובה"; ירושלמי שבועות,
פ"ח ה"א "תני וגונב מבית האיש... נשבע ויוצא"; ["כתיב כי יתן... שאין עליו תשובה"]

 

ג. כח: המשנה; כט. "דאיתמר... בש"ש"; [ב"ק קו: "הטוען טענת גנב באבדה... מכח בן דעת"]
ב"מ צו: "אמר רבא בעל בנכסי אשתו... הלקוחות"; תוד"ה בעל; רמב"ם פ"ב מהלכות שאלה
הי"א [ובהג"מ שם]

 

ד. ב"מ פ: המשנה "כל האומנין... הנח לפני ש"ח"; שם "תנן התם... הואיל ונהנה מהנה"

 

[ה. ב"מ מב. "המפקיד מעות... יהיו בידך"; שם "אמר שמואל כספים... בקרקע"; תוד"ה אמר
שמואל "צ"ע... אם שומר שכר חייב" (עדיף עד "שתהא אונס גמור כליסטין מזויין")]

 

[ו. מט. "ההוא גברא דיהיב זוזא אשומשמי... שומר חינם נמי לא הוי", ובתוד"ה אלא]

 

ז. רמב"ם פ"א מהלכות שכירות הל' א-ב; פ"א מהלכות שאלה ופקדון ה"א וה"ה

 

[ח. כתובות נו: תוד"ה טעמא (מתחיל בע"א) "וא"ת והא דתנן בהשוכר... עצמם פטורים"]