שיעור כללי / תש"ן דף מס' 42.2

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (יג:)

 

בעניין עדיו בחתומיו זכין לו (הרב עמיטל)

 

יב: משנה - י"ג.

יט גמ' "שחרורי עבדים..."

יט: "ת"ר מצא שובר... משנה".

רא"ש סי' מט: "ועוד שובר... ורש"י לא פירש כן".

רי"ף יבמות דף ט - "ומסתברא לן..."

שו"ע חו"מ סי' ל"ט סע' י"ג; קצות שם סק"ז - "...ובעיקר הקושיא".