שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 42.1

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (יג.)

 

בעניין שטר חוב ועדיו בחתומיו זכין לו (הרב עמיטל)

 

יג. רש"י ד"ה אמר אביי וע"ב ד"ה אינו גובה

יט. "ת"ר מצא שטר שחרור..."

כ. "אביי לטעמא..." תוד"ה שובר

רמב"ן (יג. ד"ה אמר לך, וד"ה אינו גובה) "ספר הזכות" (פ' המגרש) עמ' 94 עמודה שניה "עוד
ראיה לדברי".

קידושין ח: ריטב"א ד"ה אמר ר"י. בסוף הקטע "והוי יודע..."

רי"ף סוף ב"ב גמ' "המלוה את חבירו... בפני לוין"

ר' חיים הל' עדות פ"ג ה"ד "...ומיושב היטב דעת הרמב"ם".

משובב נתיבות לקצוה"ח סי' סו ס"ק כג.