שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 41

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (יב:)

 

בעניין שטרות (הרב ליכטנשטיין)

 

כתובות יח: "העדים שאמרו... בבי"ד"   א.
גיטין ב. ראשית המשנה והגמ' עליה עד (ג.) "... אקילו בה רבנן"   ב.
יבמות לא: "ומפני מה לא תקנו... לחובה דידה קאתי" רי"ף "הא מילתא... קושיא,
ראב"ד ורמב"ן (שם) [בעה"מ, ומלחמות (שם)] רמב"ם הל' עדות פ"ג ה"ד ו, שו"ע חו"מ
סי' מו סע' לה
  ג.
גיטין יח: תוד"ה אמרי (בא"ד "וא"ת למ"ד... בבי"ד") [או"ז סנהדרין סי' עו]   ד.
בעל העיטור: "קיום (נג.) "גרסינן... הרי אלו נאמנים"   ה.