שיעור כללי / תש"ן דף מס' 40

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (יא:)

 

בעניין שליחות וזכיה לקטן (הרב עמיטל)

 

דף יא: "ואמר ר"ל" וכו'

רמב"ם פ"ב מהל' שלוחין ה"א וב'; פ"ב מהל' גירושין הט"ו; פ"ג מהל' אישות הי"ד;
פכ"ט מהל' מכירה הי"א ובהשגות שם; פי"ז מהל' גזלה ואבידה ה"ח וה"י; פ"ח מהל'
לולב ה"י

כתובות יא. ריש תוד"ה מטבילין

ריטב"א החדשים להלן כה: ד"ה מצא בשם התוס'

מרדכי פ"ב סי' ר"ס

שו"ע חו"מ סי' רס"ח ס"ג בהג"ה

ב"ב נד. תוד"ה אדעתא

רשב"א גיטין עז: ד"ה אמר עולא בא"ד "ומצאתי... שליח קבלה"

קצוה"ח סי' ק"ה ס"ק א'; סי' רמ"ג ס"ק י"א; סי' קפ"ח ס"ק ב'

דרוש וחידוש לרע"א כתובות י"א ד"ה גמ' אר"ה

מחנה אפרים, הלכות קניין חצר סי' א' וב'