שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 38

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (י:)

 

בעניין הקפת ראש קטן (הרב עמיטל)

 

דף י: "אי נמי איש דאמר לאשה אקפי לי קטן"

שם, תוס' רבינו פרץ ד"ה דלאו בר חיובא

נזיר נז: "אמר רב הונא... מקיף נמי לא מיחייב"

שם תוד"ה והני וד"ה ורב אדא

שבועות ג. תוד"ה ועל הזקן

סנהדרין נה. "בעו מיניה מרב ששת... שאין קלון"

שם "ת"ש ד"א שלא תהא... לא חס רחמנא"

יבמות לב: "זר שאכל מליקה... בהדי הדדי"

שם לג. תוד"ה אלא מליקה

שם קיד. "ת"ש לא תאכלום... אימא לא צריכא"

רמב"ם הל' מאכלות אסורות פי"ז הכ"ז

בית הלוי ח"א סי' י"ד אות ד "... אסור להאכיל לו נבלות"