שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 37

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (י:)

 

בעניין אין שליח לדבר עבירה (הרב ליכטנשטיין)

 

קדושין מב: והא דתנן... ההוא לא דרש".   א.
ב"ק עט. משנה, תוד"ה נתנו, "וא"ת אמאי..." (ריטב"א שם "שאני התם... כנ"ל"), רמב"ם
פ"ב מגניבה הט"ז.
  ב.
ב"מ י: "מי איכא... מחייב שולחן, ותוס' (ריטב"א חדשים ד"ה ואי). ר"פ ד"ה לכך.
(מרדכי רלז).
  ג.

(ד. מעילה כא. "שילח ביד חש"ו... שליחותיה"), רמב"ם פ"ז ממעילה ה"ב.

שו"ע חו"מ סי' קפב (רמ"א), ש"ך סק"א, קצות סק"ב, נתיבות סק"א, סי' שמח ס"ח ברמ"א,
(וש"ך סק"י וקצות סק"ד).
  ד.