שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 36

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (י:)

 

בעניין קנין ד' אמות בגיטין ובקידושין (הרב עמיטל)

 

גמ' אצלנו דף י' ותוד"ה רבי יוחנן

תורי"ד שם, וש"מ בשם רבנו פרץ

גיטין עח. משנה וגמ' עד "ויצאה והיתה"

ר"ן שם על הרי"ף ד"ה הד' עד... הי' הפקר

רמב"ן שם ד"ה ארבע אמות

חי' המיוחסים לריטב"א מכתי' שם ד"ה הד' תחילת הקטע

גיטין י"ב סוף ע"ב גמ' "וכי תימרו" וברש"י שם

רמב"ם ה' גרושין פ"ה הט"ו

ריטב"א גיטין לו: ד"ה רבא

ש"מ ב"ב דף ק. ד"ה ור' אליעזר בשם עליות דר"י

לעיל ט: תוד"ה משוך בא,ד וא"ת

ריטב"א בש"מ שם ד"ה אלא בא"ד וא"ת

רמב"ן שם ד"ה אמר רבא

אבני מלואים סי' ל' ס"ק ה'