שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 35

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (י:)

 

בעניין קנין ד' אמות (הרב ליכטנשטיין)

 

ב"מ י.-:, "ראה את המציאה... ויש לה ד"א", תוד"ה ארבע, וד"ה ר"י, (ותוס' רא"ש ד"ה
ר"י), ירושלמי על אתר "... וזכו לי בד"א שלי", ירו' גיטין פ"ח ה"ג, עד "שיכנס לרשותו").
  א.
גיטין עח. "היתה עומדת... ולא לדבר אחר", ותוד"ה ר"י, רמב"ן ד"ה ארבע, ריטב"א
חדשים ב"מ י. ד"ה ור"י.
  ב.
רי"ף ורמב"ן בסוגין, (רשב"א ד"ה הא), רמב"ם פי"ז מגו,א ה"ח ט, (ובהגה"מ אות ט),
ופ"ד מזכיה ומתנה ה"ט.
  ג.

[ד. גיטין עח: "אמר רב יהודה... קאי"].

שששטמ"ק בסוגיין ד"ה ולענין פסק, ראב"ד, הובא בשטמ"ק ט: ד"ה אלא מעתה, "ועוד
תיפוק... אבל מהלך לא".
  ד.