שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 34

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (י.)

 

בעניין יד פועל כיד בעל הבית (הרב ליכטנשטיין)

 

דף י. "איתיביה רבא לרב נחמן..." ובתוספות שם

שם, ריטב"א החדשים ד"ה והא פועל

להלן דף יב: "מציאת עבדו ושפחתו העברים..."

שם תוד"ה דמגביה

שם, אור זרוע אות לב

רמב"ם הל' שכירות פ"ט הי"א

קידושין דף יז. תוד"ה מחל

שם דף טז. גמ' "בגרעון כסף... מחול"

שם , ריטב"א ד"ה אלא שטר (בהוצאה הישנה ד"ה אמר רבה ז"א עבד עברי)

להלן דף צט. גמ' "ביד עבדו... גופיה" ובתוד"ה דלא קני

דף צו. בסוף העמוד "האומר לעבדו... רבו דמיא"

שיטה מקובצת כתובות דף נט. "וז"ל הרשב"א.. דקל לפירותיו", "ועוד קשיא לי... ולא איפשיטא"

גיטין דף עח. "אמר רבא כתב לה גט ונתן ביד עבדה... כפות"

רמב"ם הל' מכירה פכ"ג הל' א-ב

שם פי"ג הט"ו

הל' שליחות פ"ד ה"ב ובראב"ד שם

קדושין דף יט. ריטב"א ד"ה ויש מפרשים

קצות סימן של"ג ס"ק ו' ונתיבות שם ס"ק ו'

אור שמח, הל' שכירות פ"ט הי"א

מחנה אפרים הל' שלוחין ושותפין סי' י"א "...דפטור מהאי טעמא"