שיעור כללי / תש"ן דף מס' 33

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ט:)

 

בעניין חצר מהלכת (הרב ליכטנשטיין)

 

ב"מ ט:, "בעי ר' אלעזר... מתותה"; רשב"א, ד"ה הא דאקשינן; ריטב"א (החדשים), ד"ה
וחצר; רמב"ן, גיטין כא., ד"ה וחצר. [תוס' תלמיד ר"ת, ב"ק יב. ד"ה חצר מהלכת].
  א.
גיטין עח. "כתב לה גט... בכפות".   ב.
גיטין כא., "כתב לה גט... בכפות"; {בה"ג, עז ע"ב (מדפי הספר) "ואמר רבא... שלא
לדעתה"]; תוס' ד"ה והלכתא; תוס' הרא"ש ב"מ ט: ד"ה והלכתא או רא"ש, גיטין פ"ח
ס"ה, "משמע הכא... דומיא דיד"; רמב"ם פ"ה הל' גירושין הי"ז; רמב"ן, גיטין עח., ד"ה
והלכתא או רשב"א, גיטין כא., "והא דאמרינן... בהדיא".
  ג.
ב"ק יב., "לימא כתנאי... בכפות"; תוס' ד"ה והלכתא; תוס' ר"פ, ד"ה והלכתא; רמב"ם
פ"ג מהל' מכירה הי"ב י"ג; מאירי, הובא בשטמ"ק על אתר; [קצוה"ח, סימן רב ס"ק ו].
  ד.