שיעור כללי / תש"ן דף מס' 32.2

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ט:)

 

בעניין כוונה ודעת בקנין (הרב ליכטנשטיין)

 

ח. "אמר רמי בר חמא זאת אומרת... לא קנה חרש"; גיטין נט: "מציאת חש"ו... גמור"
שם סא. "מציאת... בדיינין"; ירושלמי גיטין פ"ה הל' ט' "תמן אמרין... שאין בו דעת";
ש"ך, חו"מ, סי' רמ"ג ס"ק ו'.
  א.
יבמות נב. "תניא אידך החולץ... סקני".   ב.
ב"ב נג. "שתי שדות ומצד אחד... אף אותה לא קנה"; נד. "האי מאן דפשח דיקלא...
אדעתא דציבי"; תוד"ה אדעתא (עד "לקנות לא קני"); ["יד רמה" סימן רכ"ד].
  ג.
ב"מ ט: המשנה וברש"י שם; ביצה לט. "ושל עולי בבל... דשותפי הוא", וברש"י ד"ה רב
ששת; תוס' הרא"ש כאן ד"ה רב נחמן (בעיקר המחצית השניה "וכן פרש"י... כלל
לזכות"); "אור זרוע" כאן סי' כ"ד כ"ה "מתני' היה רוכב... בר' משה נב,ה".
  ד.
ב"ב מא. "רב ענן... לא הוה ידע"; נמוקי יוסף שם (כב. באלפס, סמוך לראש הדף)
"שמעינן מהכא... אחרת מקנה"; קצוה"ח סימן ער"ה ס"ק ג' וס"ק ד'.
  ה.