שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 32.1

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ט:)

 

בעניין כוונה בקנין (הרב ליכטנשטיין)

 

ב"מ ט: משנה וגמ' (עד "במקום שחב לאחרים לא קנה"), ביצה לט. משנה וגמ' "איתמר...
דשותפי הוא", ובלט: "אלא דכו"ע".
  א.
יבמות נב: "תניא אידך... דקני".   ב.
רמב"ן ב"מ ט: ד"ה והא, או ברשב"א ד"ה ר"נ, תו' רא"ש ד"ה ר"נ, או"ז סי' כד "מתני'...
בר' משה", (רמב"ן יבמות נב: ד"ה הא דאקשי, "אבל דבר פשוט... בזה").
  ג.
ב"ב מא., "ר' ענן... לא הווה ידע", נמו"י (כב. באלפס) "ושמעינן מהכא... אחרת מקנה".   ד.
ב"ב נג. "שתי שדות... אף אותה לא קנה", נד. "האי מאן דפשח... כדמחזקי אינשי", ספר
המו"מ שער י"ג "והא דגרסי' א"ר אסי... כמו שפי", רמב"ם פ"א מזכיה ה"ז, פ"ב הי"ב יג.
(יד רמ"ה ב"ב סי' רכז, ריטב"א שם נג. ד"ה לקנות).
  ה.