שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 31

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ט.)

 

בעניין השוואת מעשה קניין בהפקר ומציאה לעומת קונה מאחרים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ב. "אי תנא אני מצאתיה... לא קני לה"; קיח. "אמר רבה הבטה... איכא בינייהו"; ב. תוד"ה
בראיה ותוד"ה דבראיה; ריטב"א ד"ה הוה; רמב"ם הל' נדרים פ"ב הל' יט.

ב. בבא קמא כט: "ומי אמר... לפחות משלשה" ובתוד"ה אלא; חי' הראב"ד שם ד"ה אמר (בעיקר
"יש מפרש... נמי לא הוי").

ג. בבא בתרא נז. "אלו דברים... בנכסי הגר לא קנה" וברשב"ם שם; 'יד רמה' שם סי' רנ"ז עד "לא
כל שכן"; שם נג: "אמר רב דימי... בכל מקום"; רמב"ם הל' זכיה ומתנה פ"ב הל' א-ד.

ד. רש"י ב"מ ט. ד"ה אלא תפוס; שו"ע חו"מ סי' רס"ט סע' ד.

ה. ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער י"ג (במהד' הרב ליפקוביץ עמ' קצא) "בין שיעשה...
לקנות קנה"; רמב"ם הל' מכירה פ"ב הל' ה-ו; הל' גזילה ואבידה פי"ז הל' ה ובכס"מ "ויש
לתמוה... היינו הנהגה".

ו. [בבא קמא קב. (בסופו) "תנו רבנן... מעיקרא" וברשב"א ד"ה הא דאמר (בעיקר "וא"כ קשיא...
כנ"ל "); בכורות יז. המשנה, ושם יח: "ר"ע אומר... הראיה" ובתוד"ה אקנויי; תוס' שאנץ,
הובא בשיטמ"ק, ב"מ לג: ד"ה ועוד דהכא].

ז. ב"מ צד. "ומתנה שומר חינם... נפשיה"; רמב"ם הל' מכירה פי"א הל' טו; קדושין ט: "דאמר רב
גידל... באמירה"; הגהות מיימוניות הל' עדות פ"י אות ה' "ומיהו בני אדם... ע"כ".