שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 30

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ח:)

 

בעניין תפיסה ראויה לקנין (הרב עמיטל)

 

ב"מ ח: תוד"ה רכוב הוא דלא קני, ובמהרש"א ומהר"ם שיף שם.

שם, תוד"ה או דלמא ובמהרש"א שם ד"ה בא"ד.

שם, רמב"ן ד"ה מני, תוס' הרא"ש ד"ה או דלמא, חי' הר"ן ד"ה מני

שם, ריטב"א ד"ה אלא רכוב, בא"ד "ויש שפירש... בשבועה".

כתובות פה. "ההאי איתתא דהוו מפקדי גבה... לא כלום הוא".

שם, ברי"ף (עמ' מג.) "ההיא איתתא... בשטרי משאר מילי".

שם, ברי"ף מג:, בספר הזכות בא"ד "ועכשיו מתוך הדברים... לדברי הכל אינו נאמן".

רמב"ן ב"ב לד ד"ה זה אומר בא"ד "ובכל הני דיני" וכו'.

שב שמעתתא ש"ד פי"ג עד "... נמי נוקי בחזקת מ"ק".

שם, פי"ד.

שו"ע חו"מ סי' קל"ח סע' א', ש"ך סק"א, נתיה"מ סק"א.

קצוה"ח סי' ע"ב סק"כ עד "... והוא נכון".

שם, נתיה"מ סק"ל בא"ד "נראה שהמחבר... לטעמים אחרים".

שם, משובב נתיבות סק"ל בא"ד "עוד שם ז"ל ועוד".

להלן, רא"ש סי' י"ז וסי' כ"ד ועיי"ש בפלפולא חריפתא אות ו', ז'.

קונטרס הספיקות כלל ח' אות א' ד"ה "איברא... אבל קניין מיהא בעיא".

שם, אות ב' ד"ה ולפי הצעה.

ריטב"א ישנים דף ח. ד"ה דוקי'.

להלן צז: תוד"ה לימא.

חי' רבינו קרשקש, גיטין י"א: ד"ה ש"מ בא"ד "עוד כתב רבינו..." (נדפס בחי' הריטב"א גיטין
מהד' מוה"ק), ועיין קצוה"ח סי' ר"ב סק"ו.