שיעור כללי / תש"ן דף מס' 29

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ח:)

 

בעניין מוחזק על ידי תפיסה שאין עמה קנין (הרב עמיטל)

 

קונטרס הספקות כלל ח' סימן א-ב

קצוה"ח סי' ר"ב ס"ק ז'

דף ח: תוד"ה רכוב הוא דלא קני ובמהרש"א שם; שם תוד"ה או דילמא

שם רמב"ן ד"ה מני; חי' הריטב"א החדשים ד,ה אלא רכוב

דף ט: בעי ר' אלעזר ובנמו"י שם בשם הר"ן

שם שטמ"ק בשם הר"ן ד"ה ולענין הלכה

רא"ש סי' י"ז וסי' כ"ד ובפ"ח שם אות ז'

כתובות פה. "ההיא איתתא... מלוגמי דשטרי"; שם רא"ש סי' ה'

שם ר"ן דף מ"ג באלפס, ושם ע"ב בספר הזכות עמודה שנייה בא"ד "וכיון דלמדנו... כשאר
מטלטלין ונאמן"

שב שמעתתא ש"ד פי"ד