שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 28

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ח:)

 

בעניין יושב בקרון ומנהיג בכלאים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. דברים כ"ב, י' וברש"י [ורמב"ן "ואמר לא תחרוש... וירכיב אותן"]; ספרי שם "לא תחרוש...
פוטר ביושב בקרון".

ב. כלאים פ"ח משניות ב-ד (עד "לגמלים"); ירושלמי פ"ח ה"ב ["המנהיג... היא מהלכת"],
"היושב בקרון... אינו משקל"; פירושי הרמב"ם והר"ש על אתר; "משנה ראשונה" ד"ה
והיושב.

ג. תוספתא כלאים פ"ה ה"ז [וב"תוספתא כפשוטה" שם].

ד. סה"מ לרמב"ם ל"ת רי"ח; הל' כלאים פ"ט הל' ז, ט; [ספר החינוך מצוה תק"נ]; כסף משנה שם
הל' ז.

ה. ראבי"ה ח"א סי' קצ"ג, עמ' 221‎-224, "אשאלך... העזר"י"; "אור זרוע" ח"א סי' רצ"א; שבת
נד. "אבל מכניס... ולמשוך", ובתוד"ה והתנן; [רא"ש שם, סי' ה' "וא"ת אפי'... שבינתיים"].

ו. רא"ש הל' כלאים (נדפס בסוף מס' מנחות) סי' ו' (עד "מעשה"); טור יו"ד סי' רצ"ז, "כל העושה
מלאכה... ואינו מושך"; שו"ע יו"ד סי' רצ"ז סע' יא-יב [ובט"ז ס"ק ו]; [שו"ת "חוות יאיר" סי'
ק"נ (עד "סכנת נפש")].

ז. בבא מציעא ח: "שמעית מיניה... ותפיס ביה קמ"ל"; תוד"ה רכוב עדיף; רמב"ן ד"ה קשיא לן
(בעיקר "תו תמיהא... וכ"ש במקום מנהיג"); [חי' הר"ן ד"ה ש"מ]; ריב"ש (בשיטמ"ק), ד"ה
[אלא רכוב] במנהיג ברגליו.