שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 27

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ח:)

 

בעניין יושב ורכוב בקנין ובכלאים (הרב ליכטנשטיין)

 

"שמעית מיניה... מוסירה לא קני"; תד"ה רכוב; רמב"ן, ד"ה קשיא.   א.
חי' הר"ן, ד"ה ומדאפיך; [שבת קכ:, "ורמי דרבנן... אתי לכבויי"].   ב.
כלאים פ"ח מ"ג מ"ד (עד "לגמלים"); (תוספתא פ"ה הל' ג-ד).   ג.
שבת נד., המשנה; בגמרא שם, "אבל מכניס... דביני ביני"; תד"ה והתנן; רא"ש שם,
פ"ה סי' ה', "מתני'... ביני".
  ד.
רא"ש, סוף הל' כלאים (בהלכות קטנות, דרך כלל נדפס בתוך מס' מנחות); "ראיתי
בתשובה... רש"י ז"ל התם".
  ה.

[המקור בראבי"ה, ת"א, סי' קצ"ג, עמ' 221‎-4, "אשאלך... העזרי"].

רמב"ם, פ"ט הל' כלאים הל' ט'; פי"ז הל' גזלה ואבדה הל' ו-ז; פ"ב הל' מכירה הל'
ה-ו.
  ו.