שיעור כללי / תש"ן דף מס' 26

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ח:)

 

בעניין קנין שלא כדרך (הרב ליכטנשטיין)

 

ב"מ ח: "ת"ש שנים שהיו מושכים... הנהגה בגמל". ט. "ת"ש זיל הוא קני" ותוד"ה אי
הכי, ראב"ד וריב"ש בשטמ"ק, (ריטב"א ישנים וחדשים על אתר), רא"ש סי' כב. (המוקר
באו"ז סי' כג).
  א.
רמב"ם פי"ז מגו"א ה"א וה"ה, פ"ב ממכירה ה"י, אוצה"ג כאן סי' מח, רא"ש סי' יז-יח.   ב.
ט. רש"י ד"ה אלא, ב"ב נד. "ההוא איתתא דאכלה דיקלא... כמחזקי אינשי", רמב"ם פ"ה
מזכיה ומתנה ה"א ב.
  ג.
ב"ב פו. "תנן התם... שאני בהמה דסרכא", רשב"א ד"ה לצדדים, רמב"ם פ"ג ממכירה
ה"א ד, (ב"ב עו. תוד"ה ספינה, עד "... לא תבטל מחמת הגבהה").
  ד.