שיעור כללי / תש"ן דף מס' 25

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ח.)

 

בעניין חרש ופקח שהגביהו מציאה (הרב ליכטנשטיין)

 

ב"מ ח., ריטב"א חדשים ד"ה "בשלמא... אין כאן מיגו", תוס' ר"פ או תוס' רא"ש ד"ה
בשלמא, רמב"ם פי"ז מגו"א ה"ג ד.
  א.
גיטין נט. משנה ראשונה. (גמ' עד "... אף במטלטלין").   ב.
יבמות קיב: "אמר רמב"ח... ולא נסיב ליה".   ג.
רמב"ם פכ"ט ממכירה ה"ב, ופ"ד מזכיה ומתנה ה"ז (ולח"מ), ופי"ז מגו"א הי"כ.   ד.
סנהדרין סח: תוד"ה קטן עד "דעת אחרת מקנה אותה שאני".   ה.
שו"ע חו"מ סי' רלה סע' יז (ובהגר"א), סי' רמג סע' יז וסמ"ע סקל"א, סי' עד סע' א, סי'
רסט סע' ג-ד.
  ו.