שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 24

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ז.)

 

בעניין שטר כתובה שנפל (הרב ליכטנשטיין)

 

א. טרם כניסה לדברי הראשונים, יש ללמוד גמ' ורש"י, הסוגיות דלהלן:

יב: "מצא שטרי חוב... לא היו דברים מעולם" (עדיף עד יד. "דחיישינן לפרעון").   1.
טז: "אמר שמואל המוצא... זייר ליה".   2.
יז. "א"ר אסי א"ר יוחנן המוצא... בת יומא לא חיישינן" (עדיף עד "לא שביק").   3.
[יט."גופא מצא... מטא שטרא לידיה"].   4.
כ. "מצא שטר בין... אליהו".   5.
ז. "נפל ליד... בחזקתו"; שם "נפל ליד... לא חייש".   6.

ב. יג. (בסופו) רש"י ד"ה שמואל; חי' הרמב"ן שם "בשאין חייב... מרווח"; [חי' הר"ן שם ד"ה
שמואל, "שמואל מוקים... ונותן גופיה", "אלא ה"פ כי... דאיהו תבע ליה"]; [יג: "ד"ה ואם
תרצה].

ג. רשב"א יב: ד"ה אילימא.

ד. רמב"ן טז: ד"ה הא דאמר; ריטב"א ד"ה אמר שמואל; שו"ת ר"י מגאש סי' יב; שו"ת רשב"א
חלק א' אלף ע"ג (הבואו בלק"ר, עמ' קס"ז-קס"ח).

ה. רמב"ם הל' גזילה ואבידה פי"ח הל' יד ובראב"ד שם; שיטמ"ק יב: ד"ה וכתב הרמב"ם, (וידוייק
בגרסתו בראב"ד הנ"ל); [רשב"א יב: ד"ה אי הכי]; ספר התרומות, שער מ"ב סי' א, ו-י;
רמב"ם הל' מלווה ולווה י"ד הל' יג ובראב"ד [מגיד משנה וכס"מ]; שם פט"ז הל' יא [ובמגיד
משנה שם]; רא"ש פ"א סי' נב ד"ה מצא; שו"ת הרשב"א חלק א' אלף ל"ה (בלק"ר,
קצ"ז-קצ"ט); מאירי עמ' 41 ,24 (עד שביארנו למעלה"), 56 ,53 (סיכומים).

ו. טז: תוד"ה אע"פ; ז: תוד"ה בזמן; רמב"ן ז: ד"ה בזמן.

ז. שו"ע חו"מ סי' ס"ה סע' ו, טז,א; סמ"ע ס"ק ב; ש"ך ס"ק מו.