שיעור כללי / תש"ן דף מס' 23

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ז.)

 

בעניין שטר כתובה שאבד (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ז. ת"ר שניים... בחזקתו"; "נפל ליד דיין... לשתי כתובות לא חיישינן".

י"ב: "מצא שט"ח... ואפילו שטרי דלאו הקנאה"; י"ג. "בשלמא לרב אסי... לאו מבני
חורי".
  ב.
רמב"ם פי"ח מהל' גו"א ה"א הל' י"ב י"ד, ראב"ד שם.   ג.

פי"ד מהל' מו"ל הל' י"ג; ראב"ד ומ"מ שם.

ז: תוד"ה "בזמן" (וביתר ביאור בתוס' רא"ש) רשב"א ד"ה רבינא מאירי ד"ה "המוציא".   ד.
כתובות נ"א. "לא כתב... שהוא בתנאי בי"ד"; נ"ד. במשנה שם.   ה.