שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 22

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ו:)

 

בעניין ספק מתנות כהונה וספק מתנות עניים (הרב עמיטל)

 

ב"מ ו: "אל רב המנונא" וכו'.

שם, תוד"ה קפץ

שם, תוס' הרא"ש ד"ה קפץ (מובא בשיטמ"ק).

שם, ריטב"א ד"ה ה"נ עשירי (מובא בשיטמ"ק).

חולין קלד. משנה וגמרא "גר... ממונא לקולא".

שם, תוד"ה ורמינהו.

שם, מרדכי סוף פרק הזרוע (סוף העמודה), בא"ד "ולעניין שאילתא".

נדרים ו: גמ' "בעי רב פפא יש יד לפאה... בין לעשירים".

שם, ר"ן ז. ד"ה ולעניין הלכה... אין מתחוור בדבריהם".

יומא פה. תוד"ה ולפקח.

'כרתי ופלתי' סי' ק"י אות יג ד"ה והנה וד"ה ואני.

'קונטרס הספיקות' סוף כלל א' ד"ה "ודע שבמרדכי... צ"ע".

'שב שמעתתא' ש"א פ"א ד"ה "והקשו... רובא עיי"ש".

שם, ש"ב פט"ו ד"ה ובית שמואל, בא"ד "ולכן נראה... ובזה ניחא".

חידושי רע"א בסוגיין ד"ה "הק' רומעכ"ת... ברה"ר טמאות".

'טורי אבן' ר"ה, אבני מילואים דף יד, כל הקטע.