שיעור כללי / תש"ן דף מס' 21

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ו:)

 

בעניין בעלות ממונית בספק ממון (הרב עמיטל)

 

סוגית תקפו כהן ושם תוד"ה מפריש.

ב"ב פא. תנן התם. ושם ע"ב, א"ר מאי קושיא.

גיטין מב: אבל מעוכב גט שחרור... לאו קנין כספו כלל.

רמב"ם פ"ט מה' בכורות הי"ד.

שם. פי"ב הכ"ג.

מל"מ פ"ו ה' בכורות ה"ג.

בכורות יא. רש"י ד"ה ספק פטרי חמורים.

בכורות ט. משנה, ופוביה בו פעמים הסבה, וברש"י שם.

שם ד: תוד"ה ופודה.

מהרי"ט אלגזי על המשנה. והודה בו הנ"ל. בד"ה ועוד יש להקשות לדעתו רש"י.

קונטרס הספיקות כלל א' סוף אות ו', בשם אחיו.

שם אות ח'.