שיעור כללי / תש"ן דף מס' 20

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ו:)

 

בעניין מנין הראוי במעשר בהמה (הרב ליכטנשטיין)

 

בכורות נט: "אמר רבא מנין הראוי... שמע מינה". (עדיף עד "לא אמרינן קמ"ל).   א.
נט. שם "אמר רבא עשירי מאליו... והעשירי מעשר".   ב.
רמב"ם פרק ח' דבכורות הל' ח-י.   ג.
ב"מ ו: "אמר ליה רב חנניא.. מנין הראוי פוטר"; תד"ה "לפוטרו"; תוס' רא"ש ד"ה "ואי"
[ריטב"א ד"ה "הדר], רמב"ן ד"ה "נמצא".
  ד.

[ה. רקע כללי לגבי מעשה בהמה ומנינו:

בכורות נח: המשנה ס. המשנה.   1.
נזיר לא: המשנה; לב. "אתמר מעשר... תלי".   2.
חגיגה ח. "ואי אפשר... סקרתא"; ובתד"ה משום (עד "שום איסור").   3.
נדרים יח: "הרי עלי כמעשה... ואםסתם אסור".   4.

פיהמ"ש להרמב"ם שם; פ' הרא"ש שם ד"ה ואם.

בכורות כא: והתניא].   5.