שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 19

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ו.)

 

בעניין זיקת קדושת בכור וזכות כהן בו (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ב"מ ו. "אם תמצי לומר... מאליה שאני".

ב. מקורות מצות בכור בתורה: 1) שמות י"ג, ב ובספורנו; שם י"ג יא-טו [וברמב"ן על יא], ורש"י,
רשב"ם, רמב"ן על "והעברת"; 2) שמות ל"ד יט-כ; 3) במדבר י"ח טו-יח; 4) דברים ט"ו
יט-כב, וברש"י וספרי על יט; 5) ויקרא כ"ז כו, וברמב"ן שם.

ג. רמב"ם הל' מעילה פ"א הל' ז-ט; סהמ"צ ל"ת קי"ג-קי"ד ; ספר החינוך מצוות תפ"ג-תפ"ד.

ד. בכורות ט: "דתניא... קשיא".

ה. ערכין כט. המשנה והגמרא עליה; נדרים יב: "הרי עלי כבכור... מתיר"; שם יג. "דמאן דשרי...
מי לא מקדיש".

[ו. מכות כא: "יש חורש... הטומאה"; פסחים מז. רש"י ד"ה והן ובתוד"ה מתקדשין עד "בשווה
פרוטה".]