שיעור כללי / תש"ן דף מס' 18.2

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ו.)

 

בעניין גדרי 'אינו ברשותו' (הרב עמיטל)

 

ו'. תוס' "הקדישה"; חי' הר"ן "ואת"ל"; ז. "ח"ש דא"ר חייא..." ובגליון שם.

ח. "אמר במב"ח... ש"מ"; מלחמות ב"ק פ"ד "ועוד אנן... ומ"מ זה ברור".

ריטב"א ל"ד ד"ה "או סלמא"; ריטב"א כתובות ל"ד: ד"ה "פטור".

ריטב"א קידושין נ"ו: ד"ה "מתקיף" רמב"ם ערכין פ"ו הל' כ"ב-כ"ג.

רמב"ם גזילה ואבידה ג' י"ד.

שטמ"ק ב"ק ל"ג. ד"ה ולר"ע בשם הרא"ש.

קצות רי"א סק"ג; אב"מ כ"ח סקי"ג.